Hyrespolicy Ljungbybostäder AB

Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka bostad hos Ljungbybostäder. Vi ska stödja och verka för en positiv utveckling av Ljungby kommun. Vi gör det bl.a. genom att medverka till att skapa en bra balans och naturlig blandning av olika människor samt hushållstyper i våra områden. Vi ska också bidra till att skapa trivsamma, trygga områden och nöjda hyresgäster.

 

Huvudregel
Lediga lägenheter fördelas efter det antal poäng som sökanden har i vår bostadskö.

Grundkrav
Alla som uppfyller bolagets 4 grundkrav kan bli hyresgäster hos Ljungbybostäder.

 1. du ska ha fyllt 18 år för att få teckna eget avtal
 2. du ska långsiktigt kunna betala hyran med din inkomst, se förtydligande nedan
 3. särskild prövning sker vid obetalda skulder som förfallit till betalning, kreditanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Prövning görs av berörd personal i samråd med VD.
 4. du ska ha hemförsäkring.

Förtydligande punkt 2 och 3 ovan

 • En förutsättning för att få teckna kontrakt för en bostad är att den sökande har ekonomiska förutsättningar att långsiktigt klara betalningen av hyran. Nettoinkomsten ska vara minst dubbelt så stor som månadshyran.
 • Långsiktigt ska tolkas som att man kan visa att man har tillräcklig inkomst för att betala hyran i minst 6 månader. Detta innebär, att man har fast arbete, pension eller motsvarande, ett vikariat som varar minst 6 månader framåt i tiden, beslut om försörjningsstöd eller etableringsstöd enligt socialförvaltningens riktlinjer, A-kassa, bidrag (t ex bostadsbidrag, studiebidrag, underhållsbidrag, sjukersättning, barnbidrag) eller motsvarande ersättningar som gäller minst 6 månader. Timanställning av lång varaktighet kan efter prövning i det enskilda fallet prövas likvärdigt. Det är den sökande som ska visa att man har den inkomst som den sökande önskar åberopa. När det gäller arbetsinkomst ska den styrkas med anställningsbevis. När det gäller ersättning ska denna styrkas med underlag från aktuell myndighet. Inkomst från egen rörelse styrks med bestyrkt, (av revisor eller motsvarande), kopia av räkenskapsutdrag.
 • Förmögenhet beaktas genom de ränteinkomster en förmögenhet kan generera. Skulle en presumtiv hyresgäst ha för låga inkomster enligt de regler som anges ovan, kan en sökande ändå få hyra en lägenhet om den sökande har en styrkt förmögenhet som skulle täcka 3 års hyresbetalningar.
 • Om den sökande har för låg inkomst för att bedömas klara hyran själv kan uthyrning ske med stöd av borgen från annan person. Som borgensman ska man ha en bruttoinkomst på 300 000 kr/år, inte ha hyresskulder till Ljungbybostäder eller annat bostadsbolag, inga betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogdemyndigheten samt i övrigt uppfylla samtliga krav som presumtiv hyresgäst hos Ljungbybostäder.
 • Sökande får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder som överstiger Ljungbybostäders maxgräns.

– Ljungbybostäder godkänner max 2 betalningsanmärkningar under den senaste tolvmånadersperioden.
– Sökande får inte ha mer än 10 000 kr i skuldsaldo hos kronofogden.

Undantag: om sökande under minst 12 månader har betalt av på sin skuld i kombination med att inga nya betalningsanmärkningar har inkommit godkänner vi kreditprövning. I kombination med detta utförs även prövning enligt punkt 3 i grundkraven.

 • Sökande får inte ha negativa referenser som påverkar Ljungbybostäders förtroende för sökande som hyresgäst. Har sökande negativ historik hos Ljungbybostäder eller annan hyresvärd nekar vi person att söka lägenhet hos Ljungbybostäder. Efter 12 mån kan sökande begära omprövning av beslutet. Sökande har dock alltid möjlighet att ställa sig i bostadskö.

Exempel på negativ historik kan vara:

– Obetalda skulder till Ljungbybostäder eller annat bostadsbolag
– Allvarliga störningar mot andra hyresgäster
– Olovlig andrahandsuthyrning
– Falska handlingar och dokumentation
– Vanvård av lägenhet
– Hot eller våld mot personal
– Verkställd avhysning från tidigare boende

 

Förtur
Förtur är undantag från huvudregeln enligt ovan och ges endast:

 • För sökanden som fått anställning, ska starta verksamhet eller fått plats vid utbildning i Ljungby kommun och där avstånd eller tid för pendling är längre än 3 timmars restid/dag eller 20 mil/dag.
 • En förutsättning för att förtur ska kunna komma ifråga är att personen kan visa anställningsintyg, antagningsbevis eller intyg på att sökande startat en verksamhet i Ljungby kommun.
 • Sökande ska folkbokföra sig i Ljungby kommun.
 • Hyresgäster vars sambo/maka/make avlidit och behöver en mindre lägenhet.

Ansökan om förtur ska göras skriftligt och sökande ska först ha registrerat sig i Ljungbybostäders bostadskö. Ett inskickat underlag är ingen garanti för förtur, utan prövning sker i varje enskilt fall.

Ej godkända skäl för förtur
Separation/skilsmässa, bostadslöshet, ekonomiska skäl, vantrivsel, trångboddhet.

 

 

Övrigt

 • Max tre personer får bo i 1 rok, max fyra personer i 2 rok, max sex personer i 3 rok, max åtta personer i 4 rok och max tio personer i 5 rok. Undantag kan göras om det handlar om mycket stora lägenheter och för familjer med många barn. Prövning görs i varje enskilt fall.
 • Referenser från tidigare boenden kan tas av Ljungbybostäder.
 • Kreditupplysning tas på samtliga sökande.
 • Sökande ska uppdatera sin intresseanmälan i bostadskön var 6 mån samt själv ansvara för att kontaktuppgifterna stämmer.
 • Köpoäng nollställs när man erhållit en lägenhet hos Ljungbybostäder.
 • Befintliga hyresgäster hos Ljungbybostäder får teckna ett nytt hyreskontrakt inom Ljungbybostäders fastighetsbestånd så länge det inte har förekommit några störningar eller sent inbetalda fakturor under de senaste 12 månaderna. En förbesiktning utan anmärkning ska ske innan ett nytt hyreskontrakt kan upprättas.
 • Vid tecknade av lägenhetskontrakt får sökande inte göra en intresseanmälan på ny lägenhet eller teckna nytt hyreskontrakt inom 6 mån.
 • Vid erbjudande av visning av lägenhet där sökande vid 3 tillfällen, inom en sexmånaders period, tackar nej eller ej svarar, inträder en spärr för intresseanmälningar i 6 mån.
 • Om en person önskar att skrivas med på hyresavtalet gäller att personen ska vara make/maka eller registrerad partner eller varit sammanboende enligt folkbokföringsregistret i minst två år. Den tillkommande personen ska alltid uppfylla Ljungbybostäders grundkrav för uthyrning. Eventuella köpoäng nollställs för person som skrivs in på befintligt hyresavtal.

 

Val av hyresgäst
Ljungbybostäder förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

 

 

 

 

Hyrespolicyn är antagen av styrelsen i Ljungbybostäder AB 2017-01-26